top of page

Kaposvári Krisztina Fotográfus Adventi Nyereményjáték

Hivatalos Részvételi Játékszabályzata

 

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

1. A nyereményjáték szervezője

 

A  Adventi Nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezői Kaposvári Krisztina Viktória e.v. (székhely: 8132 Lepsény, Fő utca 137.; adószám: 57958208-1-27), a továbbiakban: "Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a Szervező, mint Adatfeldolgozó, a továbbiakban: "Lebonyolító" végzi.

 

A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

 

2.1 A Játékban részt vehet minden, 16. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, továbbá saját Facebook profillal („Facebook profil”) rendelkező természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt

 

· 4.1. pontban írtaknak megfelelően teljesíti az adott posztban meghirdetett feladatot.

 

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat"), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Facebook oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét és profil képét, valamint nyertesség esetén teljes nevét, profil képét, telefonszámát, e-mail címét, születési idejét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék, továbbá Játékos a részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a Rajongói oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban írtak szerint felhasználja.

 

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

3. A Játék időtartama:

 

A játék 2021. december 17. (péntek) 16:00 óra 2021. december 21. (kedd) napja 18 óra 00 percéig tart (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet).

 

4. A Játék menete

 

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

 

A Játékban való részvételhez keresse fel a Kaposvári Krisztina Photo csatornáját (https://www.facebook.com/KaposvariKrisztinaPhoto), majd ott a játékra felhívó poszt alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatoknak. A komment egy Játékos általi többszöri beküldése a Játékos nyerési esélyét nem növeli.

 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban, a poszt alatt komment formájában kell válaszolnia.

 

A kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

A lebonyolító az 1 db nyertest sorsolás útján választja ki, aki 1 db fotózásra feljogosító ajándékutalványt nyer, amelynek tartalma: 1 db 45 perces stúdiófotózás a lepsényi fotóstúdióban és 15 db digitális fotó, valamint a hozzá tartozó díszdoboz.

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

A Kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

4.2.Nyertes kiválasztása

 

A Játék lezárását követően 1 nyertes kerül kiválasztásra az alábbiak szerint:

 

A nyertes kiválasztása sorsolás alapján történik. A Lebonyolítója beküldött érvényes kommentek közül számítógépes programmal a véletlenszerűség elve alapján sorsol. A sorsolás időpontja: 2021. december  21. (kedd) 21:00. A Lebonyolító a nyertes kihirdetéséig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek. Lebonyolító  szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 4.3. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.

 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

4.3. Nyeremény átvétele

 

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

 

Szervező a nyertes Játékost a nyereményről elektronikus úton értesíti a játékfelhívást tartalmazó poszt alatt kommentben (eredményhirdetés), melyben felszólítja a nyertest, hogy lépjen kapcsolatba a Lebonyolítóval a kaposvari.krisztina.viktoria@gmail.com e-mail címen vagy a Facebook oldalon, a nyertes kisorsolását követően – 2021. December 21-től– 24 órán belül, majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 24 órán belül ismételten. A nyertes Játékos a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül a kaposvari.krisztina.viktoria@gmail.com -ra üzenetet küldve visszajelezni Lebonyolító részére. Amennyiben a nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy "nem elérhető"-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

 

Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a lebonyolító által.

 

Ha a nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 4 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

 

 

Nyeremények kézbesítése

 

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel a Lebonyolító e-mailben vagy Facebook öóüzenetben egyezteti.

 

A nyereményt a Lebonyolítója Játékos által az Értesítés visszaigazolása során megadott magyarországi címére kézbesíti postai úton vagy futárszolgálattal. Lebonyolítója nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, a Játék lezárásától számított 15 naptári napon belül.

 

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

5. A Nyeremény

 

A nyertes 1 db fotózásra feljogosító ajándékutalványt nyer, amelynek tartalma: 1 db 45 perces stúdiófotózás a lepsényi fotóstúdióban és 15 db digitális fotó, valamint a hozzá tartozó díszdoboz.

 

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége. A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonható össze és utólag nem érvényesíthető. A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban. A Nyertes csak személyesen, a megadott név igazolásával, valamint átvételi elismervény aláírásával veheti át nyereményét.

 

6. Személyi jövedelemadó, költségek

 

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 

7. Vegyes rendelkezések

 

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával /gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

 

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel.

 

A Játékos a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja Játékos nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Valamint kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékos a játékban szereplő kommentet a Szervező publikálhassa vagy ismertethesse a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Játékosnak a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

 

A nyeremény kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

 

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Facebook rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

 

Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem az Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

 

Szervező kizárja a felelősséget minden, a nyereményjáték működését biztosító Facebook oldalt, illetve az azt működtető szervert ért ún. külső SQL támadások, valamint a meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzenetet kapnak nyereményeiket illetően, vagy a nyertes/nem nyertes státuszt illetően, úgy ezen esetekre Szervező felelősséget nem vállal.

 

Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősséget a rajta kívül okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

 

Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt, a Játékot kizárólag a Szervező indítja.

 

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a kaposvari.krisztina.viktoria@gmail.com e-mail címen kérhető tájékoztatás.

 

Adatvédelmi szabályzat

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Kaposvári Krisztina Viktória e.v. (székhely: 8132 Lepsény, Fő utca 137.,adószám: 57958208-1-27) által szervezett Adventi Nyereményjáték nyereményjáték (“Játék”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére (mint „Adatkezelő”).

 

A Játékkal összefüggésben a megadott adatok feldolgozásáért a Kaposvári Krisztina Viktória e.v. (székhely: 8132 Lepsény, Fő utca 137., adószám: 57958208-1-27) felel (mint „Adatfeldolgozó”).

 

1.) A kezelt személyes adatok köre

 

A Játékba történő részvétel során a Játékosok a következő személyes adataikat bocsátják az adatkezelők rendelkezésére:

 

· Profil név

 

· Profil kép

 

A nyertes Játékosnak ezen felül a következő adataikat is meg kell adniuk:

 

· Teljes név

 

· Profil kép

 

· Születési dátum

 

· E-mail cím

 

· Telefonszám

 

· Szállítási cím

 

 

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

 

Az adatkezelők és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt kapcsolattartás (telefonon, e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook).

 

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

 

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes és befolyásmentes hozzájáruláson alapul. A Játékos benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező hozzáférjen a személyes profiljához tartozó 1. pontban meghatározott adatokhoz és azokat a jelen szabályzatban írtak szerint kezeljék.

 

 

 

4.) A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

 

Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 8132 Lepsény, Fő utca 137., postai címen, vagy a kaposvari.krisztina.viktoria@gmail.com e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni, Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket.

 

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

 

Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

 

5.) Adatbiztonság

 

Az adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók.

 

6.) Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos úgy érzi ennek az Adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja a kaposvari.krisztina.viktoria@gmail.com e-mail címre, vagy a 8132 Lepsény, Fő utca 137. postai címre.

 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

· bíróságnál.

 

7.) Egyéb rendelkezések

 

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Az adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.

 

Lepsény, 2021. december 17.

bottom of page